Algemene bepalingen LevensKunst in Beweging


Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LevensKunst in Beweging en haar opdrachtgevers/cliënten betreffende deelname aan en cursus, workshop, opleiding, coaching of training.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk vastgelegd.
1.3. Annulering: Het beëindigen van een cursus, workshop, opleiding, coaching of training of het verplaatsen van het startmoment daarvan.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst tussen LevensKunst in Beweging en haar cliënt/opdrachtgevers komt tot stand door ondertekening van de daartoe behorende offerte of aanbieding. Na de overeenkomst hebben beide partijen een bedenktijd van 7 werkdagen. Na deze termijn komt de bedenktijd te vervallen.

Artikel 3. AANMELDING EN INSCHRIJVING
3.1. Aanmelding voor Tog Chöd lessen, Tog Chöd docentenopleiding , workshops, coaching en training geschiedt via e-mail, messenger, whatsapp, Skype of telefonisch. Na aanmelding wordt er ter bevestiging een inschrijfformulier en/of ontvangstbevestiging gestuurd via de e-mail. Na invulling en retournering van dit formulier is de inschrijving officieel.

3.2. *Tog Chöd lessen
Dit gaat per lessenserie. Het aantal lessen verschilt per serie.
De cursist schrijft zich in per keer in voor een hele serie of maakt de keuze voor het volgen van losse lessen.

3.3. *Tog Chöd docentenopleiding
Het volgen van dit opleidingstraject gaat per 6 of 12 bijeenkomsten. De cursist heeft de keuze om zich in te schrijven voor de 6-daagse basisopleiding of 12 daagse jaaropleiding. Vóór deelname aan de 12-daagse jaaropleiding vindt er een telefonische intake plaats om te kijken of de cursist voldoet aan de basisvoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op de website van LevensKunst in Beweging.

3.4.*Workshops
De datum, tijdsduur, locatie en kosten van een workshop wordt tot minimaal 1 week van te voren voorafgaand per e-mail bevestigd aan de deelnemer, na het moment van aanmelding.

Artikel 4. AFMELDING EN UITSCHRIJVING
4.1. *Tog Chöd lessenserie
Deze vindt plaats in een aaneengesloten periode, met uitzondering van de schoolvakanties. Les data en lestijden staan voorafgaand aan de serie vermeld op de website van LevensKunst in Beweging. Eenmaal ingeschreven voor de lessenserie kan de deelnemer zich tussentijds niet uitschrijven. Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald op een daarvoor afgesproken datum, vastgesteld door de docent. De docent behoudt zich het recht voor om de les data te wijzigen. Bij ziekte/afwezigheid van de docent worden de lessen automatisch een week opgeschoven of wordt een geschikte en gecertificeerde vervanger aangesteld door de docent.

4.2. *Tog Chöd basisopleiding en docentenopleiding
Deze vindt plaats op vooraf opgestelde data en tijden, al dan niet in overleg met de betrokkenen. De data staan voorafgaand aan het opleidingstraject vermeld op de website van LevensKunst in Beweging. Eenmaal ingeschreven voor de 6 of 12 daagse opleiding kan de deelnemers zich tussentijds niet uitschrijven. Gemiste opleidingsdagen kunnen alleen worden ingehaald in overeenstemming en overleg met de opleider.

4.3. *Workshops
Bij het onverhoeds niet kunnen deelnemen aan de workshop door de deelnemer kan tot maximaal 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.
Bij afmelding tot 24 uur van te voren door de deelnemer wordt 50% van de workshopgelden in rekening gebracht en 50% geretourneerd aan de deelnemer.
Bij afmelding korter dan 24 uur van te voren door de deelnemer wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.
Bij annulering door de workshopgever worden de betaalde workshopgelden geretourneerd via bank- of girobetaling, binnen een termijn van 7 dagen na de workshopdatum.

4.4. *Coaching en Training
De duur van het coaching- en trainingstraject wordt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst afgesproken in onderling overleg en per e-mail bevestigd. Bij het niet kunnen deelnemen aan sessies op de afgesproken data door de coachee/trainee, kan tot maximaal 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij afmelding korter dan 24 uur van te voren wordt het afgesproken tarief doorberekend.

Artikel 5. BETALING
5.1.*Tog Chöd lessenserie: Betaling van het verschuldigde lesgeld vindt per bank/giro overschrijving plaats vóór aanvang van de eerste les.

5.2.*Tog Chöd 6 daagse basis of docentenopleiding:
Voor deelname aan de 12 daagse docentenopleiding dient de cursist voorafgaand aan de eerste opleidingsdag
€420,00  inschrijfgeld per bank/giro betaling te voldoen aan Nangten Menlang International. Dit geschiedt in overleg met de Tog Chöd opleider.
Voor deelname aan de 6 daagse basisopleiding dient de cursist voorafgaand aan de eerste opleidingsdag een aanbetaling per bank/giro betaling te voldoen aan de Tog Chöd opleider. De cursist ontvangt hiervoor een factuur. Betaling voor zowel het 6 daagse als het 12 daagse opleidingstraject kan worden voldaan in termijnen. Dit geschiedt in overeenstemming en overleg met de opleider en wordt vastgesteld middels een betalingscontract, waarin alle uiterste betalingsdata staan vermeld.

5.3.*Coaching en Training
Betaling geschiedt tussentijds of na afloop van het coaching-of trainingstraject, in overleg met de coach/trainer. De coachee /trainee ontvangt hiervoor een factuur. Bij ziekte/afwezigheid van de coach/trainer wordt de sessie verplaatst naar een onderling nader te bepalen datum.

Artikel 6. PRIJSSTELLING / TARIEVEN
6.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.
6.2. Ook als is de opdrachtgever/client niet BTW plichtig, houd LevensKunst in Beweging zich het recht voor om BTW in rekening te brengen.

6.3. LevensKunst in Beweging behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar haar tarieven te verhogen met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Deelnemers en cursisten worden hier minimaal 2 weken voorafgaand aan de tariefverhoging van op de hoogte gesteld per e-mail.
6.4. LevensKunst in beweging hanteert een betalingstermijn van 14 dagen met ingang van de factuurdatum.

Artikel 7. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1. LevensKunst in Beweging is niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de trainingsruimte, hal, kleedkamer of toiletten. Evenmin is er op enige wijze aansprakelijkheid voor indirecte schade, eventuele ongevallen of tijdelijk/langdurig letsel dat gedurende de les, workshop of training is opgelopen.